תנאי שימוש -

 1. שלום וברוכים הבאים לאפליקציה- יישומון ואתר "suitup" מבית סמארט מאטצ'ינג בע"מ ח.פ. 515651453 (להלן: "החברה").
 2. החברה מפעילה את אפליקציית ואתר suitup.co.il, על כל הדומיינים, תת הדומיינים, השירותים והשרתים המופעלים על ידי החברה הקשורים לפעילות, לרבות פלטפורמות מדיה חברתית בהם מועלים תכנים מטעם ״suitup״ (כולם או חלקם להלן: "האתר").
 3. משתמשי האתר הינם כל מי הגולש באתר בכל אמצעי שהוא ובכל פלטפורמה שהיא ועושה שימוש בשירותי החברה (להלן: "מחפשי העבודה", "מעסיקים" ו/או ביחד "משתמש" ו"משתמשים" לפי ההקשר).
 4. תנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל משתמש (אדם, תאגיד או גוף שיעשה שימוש כלשהו באתר) העושה שימוש באתר ו/או במידע מכל סוג שהוא ו/או רשום בו ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר (להלן: "המשתמש" ו-״השירות״ בהתאמה). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יהיו מחייבים מרגע פרסומם באתר. לצורך תנאי שימוש אלה "החברה" יכלול גם את – מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל אדם או גוף אחר הפועל מטעמה.
 5. כניסה לשירות ו/או שימוש בשירותים, ביישומים ו/או במידע המוצגים בו, מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול על פיהם.
 6. תנאי השימוש מתייחסים לנשים וגברים כאחד ומנוסחים בלשון זכר למען הנוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.
 7. כל המשרות באתר מיועדות לגברים ולנשים בכל גיל, וללא כל קשר למעמדם האישי, נטייתם המינית, היותן בהריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו. בהתאם, מעסיקים המפרסמים מודעות דרושים באתר מתחייבים לפרסם משרות בנוסח שוויוני ולא מפלה, כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.

תנאים כלליים

 1. מובהר בזאת, זכות השימוש באתר היא למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה לצד ג'. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש לפרסום - אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
 2. המשתמש מצהיר כי המידע המוכנס לאתר על ידו הינו נכון וכי יעדכן את פרטיו באתר בכל מקרה של שינוי ו/או עדכון בפרטים אלה.
 3. החברה שומרת על זכותה לשנות או למחוק מידע הקשור במשתמש, כולו או חלקו, או לחילופין, למחוק את המידע כולו, מכל סיבה, וזאת מבלי לתת לך הודעה מראש או לנמק בפניך פעולה כאמור. החברה עשויה לפעול כך אם קיים יסוד להאמין כי המשתמש, או חלק מהמידע הקשור במשתמש או כולו, אינו אמיתי, עשוי להפר כל קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר או רישיונות, שמטרת השימוש אינה תואמת את מטרות האתר או אם האתר קיבל הודעת הסרה או הודעת הפרה בשל חשד להפרת זכויות יוצרים, פרסום לשון הרע או תכנים לא חוקיים אחרים.
 4. החברה הינה הבעלים הבלעדי של זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הזכויות המוסריות, תוכן האתר, העיצוב, אופן הצגת ועריכת המידע, סודותיו המסחריים, מידע טכנולוגי ותוכנה, קבצים, טקסטים ותכנים המופיעים בו. שימוש כלשהו בלתי מורשה בתכני האתר ו/או בסמני המסחר המצויים באתר כאמור, לרבות העתקתם, תרגומם, שליחתם או פרסומם ברשת או בכל מדיה אחרת הינו אסור בהחלט. בכלל זה, כל שינוי בתכני האתר ו/או במידע כלשהו המצוי באתר הינו אסור בהחלט.
 5. בכל שימוש באתר ו/או רישום לאתר ו/או הגשת מועמדות הינך מאשר את תנאי שימוש המופיעים באתר ונותן הרשאה לחברה להעביר את פרטיך, כולם או חלקם למעסיקים על פי שיקול דעתה של החברה, ללא קבלת אישור מקדים נוסף. עם זאת, יובהר כי פרטיך המזהים (שמך ופרטי יצירת קשר ומקום עבודה אחרון המעודכן אצלנו) יועברו לידי מעסיקים לאחר שתגיש את מועמדותך למשרה באמצעות האתר ו/או אחד משירותי החברה או תיתן את אישורך בגין "שליחה חופשית" (הרשאה להעברת פרטיך המלאים על פי שיקול דעת החברה למשרות רלוונטיות) או מתן אישור ספציפי להגשה למשרה.
 6. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת להעביר מועמדות ו/או מידע כלשהו (חלקו או כולו) לידי מעסיקים אפשריים ו/או צדדים שלישיים ותעשה כן בכפוף להרשאות המשתמשים כאמור לעיל ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן תצרף להגשה את הקבצים הרלוונטיים על פי שיקול דעתה.
 7. הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם חשיפת פרטיך האישיים והעברת קבצים, כולם או חלקם בפני צדדים שלישיים, והכל בהתאם להרשאות שהענקת לחברה, וכן כי החברה והאתר אינם מחויבים לעדכן אותך בעניין.
 8. החברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו במקרה בו המשתמש אינו משיג את היעד המבוקש שלשמו עשה שימוש בשירות ובאתר.
 9. יודגש כי ככל שיתברר בהליך משפטי כי נגרם נזק באמצעות השימוש בשירותי החברה, תהא החברה אחראית לסכום המצטבר ששילם המשתמש בפועל עבור אותו השירות שבגינו נוצרה עילת הנזק, ובכל מקרה תהא האחריות מוגבלת לסך המצטבר ששילם המשתמש לחברה.
 10. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי המעסיקים בפרטי המשתמשים.
 11. פרופיל דיסקרטי – אנו נשתדל להדגיש בפני המעסיק כי מועמדותך למשרה הוגשה באופן דיסקרטי וכי אתה מבקש שלא יפנו למעסיקך האחרון. עם זאת, אין אנו יכולים להבטיח כי המעסיקים ו/או צדדים שלישיים יפעלו בהתאם.
 12. לתשומת לבך, תנאי השימוש עשויים להתעדכן ו/או להשתנות מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ועליך בלבד האחריות להתעדכן בכך.
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכני האתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים והמבצעים המוצעים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב.
 14. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת מבלי התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם.
 15. החברה שומרת לעצמה את הזכות להטיל חיובים עבור גישה לחלק או לכל החלקים באתר וכן לכלל השירותים הניתנים על ידה ו/או לחלקם וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל עת שתבחר.
 16. בעצם שימושך באתר הינך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מנהלי האתר והחברה ו/או מי מטעמם בקשר עם הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או חסימתך מלעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים, תכנים סלולריים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.
 17. האתר והחברה אינם מתחייבים שהשירותים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר ומנהליו, נזקים, קלקולים, תקלות, וירוסים, כשלים בחומרה, ותוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגעו מכל סיבה אחרת. האתר והחברה ומי מטעמם, לא ישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש, אובדן או אי נוחות שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב השימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו.
 18. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השימוש באתר ו/או השירותים הסלולריים, עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. האתר והחברה אינם מתחייבים כי השירות יסופק ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. האתר והחברה אינם מתחייבים כי השימוש או תוצאות השימוש בשירותים או בחומרים המסופקים באמצעות השירותים יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
 19. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) והמשתמש לא יעלה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, האתר ומי מטעמם בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 20. אנו מפצירים במשתמש לבחון את המודעות והתכנים היטב, ולהתייחס לפרסום בזהירות הנדרשת. הפרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מטעם האתר ו/או החברה לביצוע כל פעולה שהיא.
 21. החברה משקיעה מאמצים ומשאבים על מנת לאבטח את האתר והמידע באמצעים מתקדמים, ולא תשא באחריות מכל סוג שהוא במקרה של חשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר והחברה ולמאגרי המידע שברשותה.
 22. כל עוד לא נאמר במפורש אחרת, בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למידע של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו. מפעילת השירות ממליצה למשתמש להפעיל שיקול דעת בכל פעולה שיבצע.
 23. החברה אינה מתחייבת להציג תוצאות חיפוש מסוימות בפני המשתמש.
 24. כל האמור בתנאי השימוש ביחס להגבלת אחריות יחול גם על פרסומות באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים.
 25. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחבור עם גוף אחר כלשהו, בין בתצורה של שיתוף פעולה ו/או מיזוג ו/או רכישה ו/או כל תצורה אחרת המשלבת בין האתר או החברה עם כל גוף אחר.
 26. ככל ותתבצע עסקה או ייכרת הסכם עבודה בעקבות השימוש באתר, תסוכם העסקה ו/או ההסכם אך ורק בין הצדדים המעוניינים. החברה לא תהיה אחראית ולא תהיה צד לעסקה ו/או בהסכם גם עם המידע בין הצדדים יועבר באמצעות האתר, החברה או מי מטעמם.
 27. נתונים שיימסרו בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של החברה וייעשה בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ובכפוף לדין, לרבות שליחת דיוור אלקטרוני ישיר. הרשמתך ואישור תנאי השימוש מהווה הסכמה להיות מנוי רשימת הדיוור הישיר וקבלת דואר פירסומי באמצעות הדואר האלקטרוני.
 28. האתר משתדל להתאים את הדיוורים הישירים להגדרותיך אך אינו מתחייב על התאמתם. במקרה של הסרת האתר, על מנת להימנע מקבלת דיוור ישיר, יש ללחוץ על הקישור הרלוונטי הכלול בתחתית הדואר האלקטרוני שנשלח אל המשתמש כמפורט בהודעת הדואר.
 29. הרשמתך ואישור תנאי השימוש מהווה הסכמה לקבלת הודעות פוש לטלפון הסלולרי.
 30. הסרה מרשימת הדיוור של האתר אינה הסרה של הודעות פוש. אם אינך מעוניין לקבל הודעות פוש באמצעות הטלפון הנייד, עליך לשנות זאת בעמוד ההגדרות.
 31. דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

מדיניות הפרטיות

 1. להלן יפורט מידע לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השימוש באתר ובנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
 2. החברה מבהירה בזאת כי המידע הנמסר על ידי המשתמש נשמר במאגרי החברה ונעשה בו שימוש על ידה. המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך כי פרטיו האישיים, ייחשפו ויועברו למעסיקים פוטנציאליים.
 3. המידע האישי שמסרת לחברה יישמר במאגר המידע המאובטח של החברה והגישה אליו תהיה מוגבלת בלבד. כמו כן, מידע אודות שימושים ספציפיים שביצעת באמצעות האפליקציה והאתר, לרבות וללא הגבלה, מידע סטטיסטי אודות השימוש והפעולות שביצעת באתר, ייאסף אף הוא באמצעות האפליקציה והאתר וייחשב כחלק מה”מידע האישי” כאמור לעיל.
 4. הרישום לאתר ואישור המשתמש את תנאי השימוש מהווה אישור על מתן הרשאה לחברה להעביר את פרטיך, כולם או חלקם, למעסיקים על פי שיקול דעתה של החברה, ללא קבלת אישור מקדים נוסף. עם זאת, יובהר כי פרטי המשתמש המזהים (שימך ופרטי יצירת קשר) יועברו לידי מעסיקים רק לאחר מתן אישורו המפורש או הגשת מועמדותו למשרה או אישורו בגין "שליחה חופשית" (הרשאה להעברת פרטיך המלאים על פי שיקול דעת האתר).
 5. בנוסף, נציין כי כחלק מהרישום באתר, על המשתמש להרשם באמצעות חשבון Facebook ו/או כתובת מייל וזאת על מנת לאמת את זהות המשתמש. אנו לא נפרסם בשימך בפייסבוק פרסומים כלשהם מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת עבור הפרסום.
 6. נוסף על המידע האישי, האתר אוסף מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים. מידע סטטיסטי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באפליקציה, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, ופרטים אודות המכשיר הנייד. המידע הסטטיסטי שנאסף על ידי האפליקציה והאתר ובמקרים מסוימים על ידי צדדים שלישיים נשמר בנפרד מהמידע האישי אודותיך והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה החברה במידע האישי, והכול כפי שיפורט להלן.
 7. למען הסר ספק, כל מידע סטטיסטי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.
 8. במהלך השימוש באתר עשויים החברה או צדדים שלישיים להשתמש בטכנולוגיות אשר מקובלות בתעשייה ומוכרת כ”עוגיות” ו-Flash (ו/או טכנולוגיות דומות), המאחסנות מידע מסוים במכשיר הנייד ו/או במחשב של המשתמש, מאפשרות לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי ונועדות לשיפור חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך התחברות אוטומטית לאתר.
 9. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, או אם ישנה את המאפיינים של Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת.
 10. מנהלי האתר עושים ככל שביכולתם באופן סביר על מנת לאבטח את המידע האישי שלך ולשמור על סודיותו. באתר מופעלת מערכת אבטחת מידע באמצעותה ניתן למנוע מזרים/גורמים חיצוניים (מי שאינם מנהלי האתר ו/או מי מטעמם) גישה לפרטים האישיים. מנהלי האתר מתחייבים לעשות ככל הניתן באופן סביר על מנת לשמור על פרטיותך וסודיות הפרטים האישיים שלך ומתחייבים שלא להעביר את הפרטים האישיים שלך לזרים/לגורמים חיצוניים (מי שאינם מנהלי האתר ו/או מי מטעמם) אלא בהסכמתך.
 11. הרשמתך לאתר נעשית באמצעות הזדהות דרך Facebook ו/או באמצעות הזדהות אחרת, לאחריה הנך רשאי להיכנס לפרופיל האישי שלך ולמערכת ניהול המשרות שלך. כמפורט בתנאי השימוש, אין לאפשר לצד שלישי לעשות שימוש בחשבונך באתר.
 12. יחד עם זאת, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות בגין היחשפם של פרטים אישיים שלך כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר ו/או לחשבונך באתר ו/או לשירותי צד ג׳ הקשורים עם תפעול ואבטחת האתר .
 13. על אף האמור, יצוין, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להעביר את הפרטים האישיים שלך ו/או כל מידע אחר המתקבל מכם במישרין ו/או בעקיפין, גם לגורמים חיצוניים, ככל שיידרשו לכך ו/או יחוייבו בכך על-פי דין, וזאת – ללא הודעה מוקדמת ו/או קבלת הסכמה מראש ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר ו/או מי מטעמם.
 14. בנוסף, החברה עשויה להעביר את המידע השמור במאגר המידע לצדדים שלישיים ככל שהדבר דרוש לטובת צרכים תפעוליים של האתר כדוגמת יצירת קשר עם המשתמש, למטרות סטטיסטיות, לטובת קידום ושיווק מוצרי החברה, לביצוע דיוור ישיר לרבות באמצעות מסרוני טקסט סלולריים והודעות דואר אלקטרוני. החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים המשתפים פעולה עמה בקשר עם הצרכים המנויים לעיל.
 15. בהתאם לסעיף 13(א) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 "כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.". מועמד שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אל החברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
 16. החברה מיישמת באפליקציה שירות הודעות "Push", המאפשרות לשלוח התראות וצלילים כאשר הן אינן פועלות באותו רגע, דרך שרתי המכשיר עליו מותקנת האפליקציה iOS או אנדרואיד, לפי העניין. במסגרת השימוש באפליקציה, תישלחנה, מעת לעת, למכשיר הנייד שברשותך (שעל גביו מותקנות האפליקציה ובו ביקשת לקבל את השירותים), הודעות Push באמצעותן תוכל להתעדכן אודות מוצרים ושירותים נוספים שהחברה סבורה כי אתה עשוי למצוא בהם עניין, וכן לקבל מידע נוסף אודות החברה והאפליקציה. הודעות ה-Push תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על-ידי החברה.
 17. הינך מצהיר כי ידוע לך שהודעות ה-Push עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ"דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, והינך רשאי לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל את הודעות ה-Push, כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותך.
 18. מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה מדיניות זו, באופן הנוגע לשימוש שהיא עושה במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, אנו נודיע לך על כך, על-ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על-ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.